page banner

FRP TANK / Suw baky / binada suw çüýşesi ulanylýar

FRP TANK / Suw baky / binada suw çüýşesi ulanylýar

gysga düşündiriş:

GRP suw çüýşeleri “Fiberglass Reinforced Plastic” suw çüýşeleriniň gysgaldylyşydyr, bazarda öňdebaryjy senagat we raýat suw saklaýyş enjamlarydyr. Adaty panelleriň dizaýny boýunça ýeňil, güýçli gurluş, modully we bölekleýin ýygnamak ýaly köp artykmaçlyk bar.GRP baklary bakteriýalaryň poslamagy howpy bolmadyk howpsuz gurşawy üpjün edýär.Şeýle hem, grp suw saklaýyş tankymyzy gurmak has aňsat we has köp tygşytlamak we 1x2m grp suw çüýşesi panelinde syzma ýok, has köp tygşytlamak we gurmak aňsat.
Mundan başga-da, suw çüýşesini öndürmek üçin çig mal erbet howa we ýokary temperatura çydamly, suw çüýşesiniň ömri uzyn diýmekdir. Şol bir wagtyň özünde, çig malyň ähli aýratynlygy suw çüýşesiniň amatlydygyny kesgitleýär, belli bir giriş üçin giň ulanylýar ýa-da zerurlyklary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

PANELLER MATERIALY
1. UK WRAS And TUV we ISO ARRPOVED Fireangyn söndürmek we suw grp suw çüýşesini içmek üçin iýmit derejesi doýmadyk poliester rezin
2. Alkali mugt aýna süýümli süýüm.
3. Galyňlaşdyryjy (MgO), inisiator (bejeriş serişdesi), birleşdiriji serişde we ş.m.

Ululyk we agram
1. FRP / GRP paneliniň ululygy 1 * 1m, 1 * 0.5m we 0,5 * 0.5m.1 * 2m we 1 * 1.5m ölçegli adaty galyp bilen öndürilýär.
2. Paneliň galyňlygy tankyň beýikligine baglydyr.
3. Elýeterli iň beýikligi 5 metrdir (4m we 5m beýiklik üçin daşarky C kanalyny goşuň ýa-da şöhläni berkitmek zerur).
SUW TANKYNYIGH GOWY GÖRNÜŞLERI PANEL GÖRNÜŞI.
SUW TANKYNYIGH GOWY GÖRNÜŞLERI PANEL GÖRNÜŞI.

Boý Aşakdaky tagta 1-nji tarap 2-nji tarap 3-nji tarap 4-nji tarap 5-nji tarap Boardokarky tagta
1000 mm 10 mm 10 mm         5 mm
1500 mm 10 mm 10 mm 8 mm       5 mm
2000 mm 12 mm 10 mm 8 mm       5 mm
2500 mm 12 mm 12 mm 10 mm 8 mm     5 mm
3000 mm 14 mm 14 mm 12 mm 8 mm     5 mm
3500 mm 16 mm 14 mm 12 mm 10 mm 8 mm   5 mm
4000 mm 18 mm 18 mm 14 mm 12 mm 10 mm   5 mm
4500 mm 20 mm 20 mm 16 mm 14 mm 12 mm 10 mm 5 mm
5000 mm 20 mm 20 mm 16 mm 14 mm 12 mm 10 mm 5 mm

Agramy / her paneli

Haryt 5 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm
500 x 500 mm # 4,5 kg 4,8 kg 5,8 kg 6,7 kg 7,5 kg 8,5 kg 9,5 kg #
500 x 1000 mm 7 kg # 9 kg 11 kg 13 kg 15 kg 17 kg 19 kg 21kg
1000 x 1000 mm 12 kg 14,5 kg 17.5 kg 21 kg 25 kg 29 kg 33 kg 37 kg 41 kg

FIZIKI MÜMKINÇILIKLER

Fiziki aýratynlyklary Standart talap Netije
Dartyş güýji ≥60 Mpa 67 MPa
Egilme güýji 2020 Mpa 186 MPa
Egilmek moduly ≥10 GPa 12 GPa
Pap gatylygy ≥60 HBa 64 HBa
Injil derejesi ≤0.5% 0.11%
Aýna süýümi ≥25% 30%

FIZIKI MÜMKINÇILIKLER Fiberglas suw çüýşesiniň önüm beýany

SMC suw çüýşesine SMC saklaýyş tanky, FRP / GRP suw çüýşesi, SMC paneli baklary hem diýilýär.Tankyň täze görnüşi.Qualifiedokary hünärli SMC panellerinden ýasalýar.Sahypanyň galyplaýyş birleşmesi (SMC) süýümli aýna berkidilen plastmassanyň bir görnüşi bolup, doýmadyk poliester rezinini emdirmek, material we aýna süýümi doldurmak bilen doýmadyk poliester reziniň garyndysydyr.SMC suw çüýşesi zähersiz, çydamly, ýeňil, poslama çydamly we gowy görünýär.Şol bir wagtyň özünde, uzak ömri saklamak aňsat.Residentialaşaýyş jaýlarynda, mekdeplerde, myhmanhanada suw saklanylanda giňden ulanylýar.SMC suw çüýşeleri içerki suw üçin, şeýle hem gowy suw üpjünçiliginiň hiline mätäç bolan derman we saglyk üçin ulanylýar.

Esasy parametr

Taslama Öndürijilik görkezijisi
Dartyş güýji (Mpa) ≥60
Egilme güýji (Mpa) ≥100
Egilmek moduly (Gpa) ≥7.0
Pap gatylygy ≥60
Injil derejesi (%) ≥60
Fiberglasyň mazmuny ≥25
Gapdal diwaryň iň ýokary ýoýulmagy ≤0.5%
FRP TANK

  • Öňki:
  • Indiki: