page banner

Gorizontal FRP tanky / Specialörite suwuk tank

Gorizontal FRP tanky / Specialörite suwuk tank

gysga düşündiriş:

FRP demlemek / fermentasiýa tanky, FRP tankynyň iýmit fermentasiýa pudagynda üstünlikli ulanylmagydyr.FRP tanky, soýa sousy, sirke, arassa suw, ion derejesindäki iýmit düzümi, iýmit derejesiniň gidroklor turşusy, deňiz suwuny süýjediji we saklaýyş ulgamy, deňiz suwlaryny daşamak ulgamy we ş.m. ýaly köp materiallary saklamak, fermentasiýa we reaksiýa üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dörediş / fermentasiýa tankynyň häsiýetnamasy

FRP demlemek / fermentasiýa tanky, FRP tankynyň iýmit fermentasiýa pudagynda üstünlikli ulanylmagydyr.FRP tanky, soýa sousy, sirke, arassa suw, ion derejesindäki iýmit düzümi, iýmit derejesiniň gidroklor turşusy, deňiz suwuny süýjediji we saklaýyş ulgamy, deňiz suwlaryny daşamak ulgamy we ş.m. ýaly köp materiallary saklamak, fermentasiýa we reaksiýa üçin amatlydyr.

Soya sousynyň fermentasiýasyny mysal hökmünde alyň: fermentasiýany suwly döwlet fermentasiýasyna, gaty suw fermentasiýasyna we dürli suw düzümine esaslanýan gaty we suwuk fermentasiýa bölmek bolar;duzuň düzümine esaslanyp, duz fermentasiýasyna, az duzly fermentasiýa we duz däl fermentasiýa bölünip bilner;fermentasiýa üçin zerur bolan temperatura görä, fermentasiýany tebigy fermentasiýa we gysga wagtlyk fermentasiýa bölmek bolýar.Fermentasiýa prosesinde diňe arassaçylyk we poslama garşy zerurlyk däl, temperatura hem gözegçilik edilmelidir we FRP tanklary bu häsiýetlere laýyk bolup biler we suw kurtkasy ýa-da rulon goşup, temperaturany dolandyryp biler we netijede dürli soýa souslaryny öndürijiler edip biler. aýratyn tagamlaryny we häsiýetlerini saklaň.Edil şonuň ýaly, sirke FRP ammary ýokarda agzalan häsiýetleri eýeleýär.

Umumy aýratynlyklar: 50m3, 60m3, 70m3, 80m3, 90m3, 100m3 we 120m3, degişli diametri 2600mm, 3000mm we 4000mm.Adaty iş temperaturasy hökmünde 40ºC-70ºC maslahat berilýär.

Materiallary aç-açan suwarmak üçin eňňit ýa-da konusyň aşagy müşderi tarapyndan saýlanyp bilner.Tank sowuk ýerde ulanylsa, tehniki talaplary üpjün etmek üçin izolýasiýa gatlagy örtülip bilner.

FRP / GRP / GFRP / Fiberglas / birleşdirilen gämi / tanky bölmek mümkin

I. Görnüşi boýunça:
Gorizontal tank / gämi, tekiz düýbi bolan dik tank / gämi, konus düýbi bolan dik tank / gämi, tekiz üçekli dik hereketlendiriji tank / gämi, ýokarky dik dik tank / gämi, keseki tank / gämi

II.Önümçilik usuly bilen:
Söwda tanky / gämi (DN 4m içinde), tankda / gämide (DN 4m - 25m), şol sanda PVC, CPVC, PP, PE, PVDF we ş.m. bilen birleşdirilen FRP tanky / gämi.

III.Arza boýunça:
Himiki ammar, stres reaksiýa çäýnegi, süpüriş diňi, pürküji diň, iýmit fermentasiýasy, ultrapura suw saklaýjy, otly we ulag üçin gämi

FRP gämisiniň adaty prosesi

1. Çyzgylary we hasaplama belliklerini dizaýn we tassyklaň
2. Degişli enjamlary we galyplary taýýarlaň
3. specialörite pürküji ýarag bilen bökdençsiz çyzgy ýasaýyň
4. Gurluş gatlaklaryny programma kompýuterleri bilen öwüriň
5. Gidrostatik synag
6. Gaplamak we eltip bermek

Gozgalmaýan emläk beýany

1. Düwürtige baý gatlagyň üstü, zeper ýetmezden, aklanmazdan, delaminasiýa edilmezden, süýümli we arassa bolmaly.Diametri 3 mm-den uly we çuňlugy (beýikligi) 0,5 mm-den uly konweks konkaw rugsat berilmeýär;Basyş gämisi üçin iň ýokary.rugsat berilýän howa köpüginiň diametri 4mm.1 m2 meýdanda, DN 4mm içindäki howa köpügi 3-den köp bolmaly däldir, ýogsam abatlaýyş işleri berilmelidir;çatrykyň çuňlugy 0,2 mm-den köp bolmaly däldir.
2. Daşky görnüşi ak bolmazdan tekiz we hatda reňkli bolmaly.Süýümli aýna rezin bilen emdirilmelidir.Daşary ýurtlara goşulmak, süýümli süýüm, interleýer delaminasiýa, delaminasiýa we rezin çişmesi we ş.m. gadagan.
3. Düwürtigiň mazmuny üçin, rezine baý gatlakda 90% -den, orta gatlakda 75 ± 5% -den, gurluş gatlagynda 35 ± 5% -den we daşky gatlakda 90% -den köp bolmaly.
4. Bakyň içki diwaryndaky iň pes burç 1 ° -dan köp bolmaly däldir.
5. adingükleme şertinde rugsat berilýän halta ştammy 0,1% -den geçmeli däldir.
6. Egrem-bugram gatlaklar 80 ° dikligine perişde bilen ýaralananda, onuň dartyş güýji 15MPa deň bolmaly ýa-da ondan köp bolmaly.
7. Tekepbirligiň üstündäki barkol gatylygy 40-dan az bolmaly däldir.
8. Suwuň siňdirilmegi 0,3% -den köp bolmaly däldir.
9. Uzynlyga çydamlylyk (iki ujuň iň ýokary aralygy) 1%.
10. Minaranyň gönüden-göni we gurnama dikligine çydamlylyklaryň ikisi hem 1000 / 1000mm beýiklikdir.
11. Maksyň arasyndaky tapawut.diametri we min.gabygyň şol bir böleginden diametri gabyk ID-siniň 0,5% -inden geçmeli däldir.
12. Flanesiň üstki we stubyň arasyndaky diklik aşakdaky tablisa laýyk gelmelidir:

Flanes stubynyň nominal DN ≤100 <250 <500 <1000 <1800 <2500 <3500 <4000
Diklik 1.5 2.5 3.5 4.5 6 8 10 13

13. Flanes stubynyň bir burç gyşarmasy aşakdaky tablisa laýyk gelmelidir:

Flanes stubynyň nominal DN <250 ≥250
Rugsat berilýän burça çydamlylyk 1 ° 0,5 °

14.Eger turba bogunlarynyň nominal diametri 50 mm-den köp bolmasa, 1360N · m tork ýüklenmegini hiç hili zyýansyz götermäge ukyply bolmaly;50mm-den köp bolsa, 2700N · m.
15. Turbanyň birleşmesi aşakdaky tork ýüklerini zeper ýetirmezden göterip bilmelidir.

Turbanyň birleşýän ululygy (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200
Tork ýüklemek (N · m) 230 270 320 350 370 390 400 430 470 520
Horizontal FRP Tank (2)
Horizontal FRP Tank (3)
Horizontal FRP Tank (5)

  • Öňki:
  • Indiki: