page banner

Hytaý polat eksportçylary, GI-de Taýland AD tarapyndan "geň galdy"

3-nji awgustda yglan edilen Hytaýdan gelip çykýan gyzgyn galvanizli (HDG) rulonlary we listleri nyşana alýan Taýland hökümetiniň 35,67% zyňylmagyna garşy borçnamalary Hytaýyň polat eksportyna goşmaça täsir ediji hökmünde garalýar.Häzirki wagtda hytaý polat öndürijileri we söwdagärleri öz bazaryna has köp üns berýärler.

Gonkongda ýerleşýän polat söwdagäri şu hepde Mysteel Global-a beren interwýusynda "Hytaý fabrikleriniň köpüsiniň eksport etmek islemeýänine meňzeýär" -diýdi.
3-nji awgustda Hytaý Söwda ministrliginiň garamagyndaky söwda sürtülme hadysalaryny boşatmak barada Hytaýyň Söwda Goraglary Maglumatlaryndan 28 HS kody boýunça önümleri paýlaşmak baradaky habarnamada jogapkärçilik çekiler, galyňlygy 2,3 mm-den ýokary bolan HDG-ler awtoulag we zapas şaýlaryny öndürmekde we elektrik we elektron enjamlary üçin ulanylýanlar paçdan boşadylýar.
“Bu, bize geň galdyrdy.Taýlandly müşderilerimiziň köpüsi indi bu önümleri beýleki ýurtlara satýarlar (täze töleg tölemezlik üçin) "Gündogar Hytaýyň Zhejiang welaýatynda ýerleşýän esasy polat eksportçysy.

Hytaýyň demirgazyk-gündogaryndaky Liaoning welaýatynda ýerleşýän Hytaý polat fabriginiň bir işgäri hem borçlaryň ýüklenmeginiň telekeçilige uly zarba bolandygyny boýun aldy.
“Hytaýyň polat eksportynda baha bäsdeşligi ýetmezçilik edýärdi we indi diňe sowuk rulonlar, GI, reňkli örtükler, turbalar we turbalar ýaly gaýtadan işlenen önümleriň eksporty mümkin boldy, ýöne bu önümleri satmakda kynçylyk çekýän ýaly. Daşary ýurtlarda-da "Taýland kompaniýasynyň galvanizli polat eksporty üçin Taýlandyň iň uly ýa-da ikinji orunda durýandygyny aýtdy.
Hytaýyň gümrük gullugynyň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda Hytaýyň Taýlandda HDG eksporty 1,1 million tonna ýetdi ýa-da Hytaýyň HDG eksportynyň 12,4 göterimini ýa-da ýurduň polat eksportynyň 2 göterimini emele getirýär.

Şeýle-de bolsa, Taýlandda ýerleşýän bir senagat çeşmesi içerki önüm öndürijileriň uzak wagtdan bäri AD borçlaryny almaga synanyşýandyklaryny we Taýland hökümetiniň şu ýylyň fewral aýynda Hytaýyň eksporty boýunça derňew işine başlandygyny habar berdi.
"Bu (talap) başda ret edildi, şonuň üçin öndürijiler muny öwürmäge synanyşdylar ... ine, ahyrsoňy" -diýdi.
"Taýland, içerki isleg bilen deňeşdirilende Hytaýdan ep-esli (HDG) import edýär we ulanylmaly däl käbir programmalarda gyzgyn togalanan uglerod poladyň ornuny tutýar" -diýdi.

Kazyýetde haýyş bilen ýüz tutan Taýlandyň gündogaryndaky Rayong welaýatynda ýylda 450 000 tonna zawodyň operatory bolan POSCO Coated Steel Taýland (PTCS), awtoulaglar, kir ýuwýan maşynlar, üçekler we ýagtylyk üçin HDG we galvanelli rulonlar öndürýär. gurluşykda gurluş şöhleleri.

PTCS-iň kostýumyny açmagyna näme sebäp bolandygy belli däl, ýöne awtoulag we enjam enjamlarynyň bahalary boşadylansoň, maksady Taýlandda poladyň esasy sarp edijisi we COVID-19 urgusyndan ykdysadyýete agyr degýän gurluşyk üçin ulanylýan galvanizli rulonlar ýaly görünýär. .

Taýlandyň içerki polat senagaty adaty bolmadyk pes ulanyşdan ejir çekýär we 2019-njy ýyla çenli uzyn we tekiz polatdan peýdalanylyş derejesi, importyň ýokary bolmagy sebäpli umumy mukdarynyň 39% -ini düzýär, Demir we Polat Institutynyň prezidenti Wirote Rotewatanachai Iýul aýynyň başynda paýlaşylan Taýland we pandemiýa Taýlandyň gurluşyk we awtoulag senagaty - polatdan peýdalanýan iki pudak şu ýyl pese gaçjakdygyny aýtdy.

2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurduň gurluşyk pudagy ýylda 9,7% pese gaçdy we habar berlişi ýaly milli ykdysadyýeti ýylda 5-6% pese gaçar.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar