page banner

FRP (süýümli aýna berkidilen plastmassa) turba ABSTRACT

FRP (Fiberglas Reforfor Plastmassa) turbasy, beýleki materiallar ýaly, ASME B31.3 basyş prosesi turbalar koduny berjaý etmeli.Kodda FRP bilen baglanyşykly kemçilikler bar.FRP özboluşly materialdyr, sebäbi beýleki materiallar, mysal üçin polat, PVC ýaly basyş temperaturasynyň kesgitlenen derejesi ýok.Kodeks, kesgitlenen bahalary bolmadyk komponentleriň basyş dizaýnynyň düzgünlerini üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, FRP düzgünleri gaty bulaşyk we düşnüksiz bolup biler.Kod turba ulgamlarynyň stres derňewi üçin düzgünleri üpjün edýär, ýöne FRP-iň üýtgeşik aýratynlyklaryna ýeterlik derejede üns bermeýär.FRP üçin gurnama we synag talaplary hem täzelenmeli.Bu kagyz, basyş dizaýnyna, stres derňewine we FRP turbasynyň işleýiş programmalaryna (gaz basyşy turbasy we basyşsyz goşundylar muňa girmeýär) ASME basyş turbalary kodunyň häzirki talaplaryny jemlär.Turbanyň taslama topary häzirki wagtda ASPE B31.3-iň F Task toparynda işleýär, Kodeksi FRP bilen iş salyşýar we gaýtadan gözden geçirýär we kagyz şol gözden geçirişiň ýagdaýy we maslahat berilýän üýtgeşmeler barada maglumat berer.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar