page banner

FRP habar tehniki makalalary

Süýümli aýna berkidilen plastmassa (FRP) laminatlar termosetting poliester ýa-da winilester rezinleri we dürli görnüşli aýna süýümli güýçlendiriji bilen öndürilýär.Her aýratyn programma üçin materiallar seresaplylyk bilen saýlanýar.Süýümli aýna berkitme, zerur fiziki we himiki çydamly häsiýetleri bolan dykyz laminaty emele getirmek üçin katalizlenen rezin bilen doly doýýar.Umuman aýdanyňda, aýna berkidiji laminata güýç berýär we rezin baglaýjy himiki garşylygy üpjün edýär.Lhli laminatlar aýratyn programma talaplaryna laýyk gelýär.

Biziň aýratyn tehnologiýa bölümimiz ähli innowasiýa, synag, gözleg we ösüş işlerine ýolbaşçylyk edýär we müşderiniň pikirlerine we bazaryň talaplaryna esaslanyp yzygiderli ösýär.

FRP kompozitleri Polat we Alýumin ýaly adaty gurluşyk materiallaryndan tapawutlanýar.FRP kompozitleri anizotrop, Polat we Alýumin izotropdyr.Şonuň üçin olaryň häsiýetleri ugrukdyryjydyr, ýagny iň oňat mehaniki häsiýetler süýümi ýerleşdirmek ugrundadyr.

Bu materiallaryň dykyzlyga ýokary gatnaşygy, poslama garşylygy we amatly elektrik, magnit we ýylylyk aýratynlyklary bar.Şeýle-de bolsa, olar döwük we mehaniki häsiýetleri ýükleniş tizligine, temperatura we daşky gurşaw şertlerine täsir edip biler.

Himiki we dökün enjamlary (1) Kükürt kislotasyny öndürýän enjamlaryň doly toplumy (2) Kaliý sulfat önümçilik enjamlarynyň doly toplumy (3) Goşmaça dökün öndürmek enjamlarynyň doly toplumy (diň granulýasiýasy) (4) Organiki dökün öndürmek enjamlarynyň doly toplumy (5) ) Fosfat kislotasyny öndürýän enjamlaryň doly toplumy (Gidroklor kislotasyna esaslanýar) 2.FRP önümçilik enjamlary we önümleri (1) FRP tank önümçilik enjamlary (2) GRP turba öndürmek enjamlary (3) FRP turbasy, FRP tanky, FRP diňi we FRP sowadyjy diňi (4) FRP örtük, FRP pultrud profilleri (5) Polimer beton öýjükleri3.Atingyladyş enjamy (Radiatorlar) 4.Kauçuk rulonlaryň dürli görnüşleri5.Medisina enjamlary we gurallary6.Elektrik kabelleriniň her görnüşi Biziň kompaniýamyz içerki dolandyryşy yzygiderli güýçlendirmek arkaly dizaýn, önümçilik, satuw, gurnama we işe girizmek bilen meşgullanýar.Önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris we kämil önümçiligi dolandyrmagyň, hil dolandyryşynyň we hiliň kepillendiriş ulgamynyň toplumyny emele getirýäris.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar