page banner

FRP turba Giriş

ASME B31.3, Amal turbalary, VII bapda metal däl turbalar üçin hökmany düzgünleri öz içine alýar (ASME B31.1, Elektrik geçiriji, III goşundyda hökmany däl düzgünleri öz içine alýar we FRP turbasy bilen iş salyşmakda B31.3 bilen birmeňzeşdir. Kod basyşdan başga ýükler üçin rugsat berilýän stresleri dogry çözmeýär. FRP turba ulgamlarynyň ygtybarly we takyk dizaýny we derňewi, häzirki kodda görkezilenlerden has berk çemeleşmäni talap edýär. Bu kagyz häzirki kod talaplaryny düşündirer, kemçilikleri kesgitlär we ASME taslama toparynyň işine esaslanyp B31.3-i täzelemek üçin häzirki teklipleri beriň.

Häzirki kody talaplary
Basyş / temperatura bahalary
Kod, turba we armatura üçin üç dürli basyş-temperatura dizaýn ölçeglerini ulanmaga mümkinçilik berýär:
1) Basyş-temperatura derejesini kesgitlän sanawda görkezilen komponentler ulanylyp bilner.(Sanawda düzülen komponentler, koduň A326.1 tablisasynda standart ýa-da spesifikasiýa görkezilen komponentlere degişlidir. Basyş-temperatura derejesi standart ýa-da spesifikasiýa goşulmalydyr).

2) Kodekse laýyklykda dizaýn stresleri döredilen sanawlaşdyrylan komponentler.Kod, ülňülere ýa-da koduň A326.1 tablisasynda görkezilen aýratynlyklara laýyklykda döredilen ahyrky streslere esaslanan dizaýn stresini hasaplamagyň usulyny üpjün edýär.Dizaýn stresine esaslanýan turba diwarynyň iň pes galyňlygyny hasaplamak üçin basyş dizaýn usuly bar.

3) Sanawdan çykarylan komponentler, basyş dizaýny aşakdakylardan birini kanagatlandyrsa ulanylyp bilner:

a) Çap edilen spesifikasiýa ýa-da standartlara laýyk gelýär;dizaýner, düzümi, mehaniki aýratynlyklary we sanawda görkezilen komponentlere meňzeşligi bilen kanagatlanýar;we olaryň basyş dizaýny koddaky basyş dizaýnynyň formulalaryny kanagatlandyrýar.

b) Basyş dizaýny, hasaplamaga esaslanýar we şol bir ýa-da materialyň meňzeş deňeşdirilen bölekleri bilen deňeşdirip boljak şertlerde giň üstünlikli tejribe bilen tassyklanýar.

ç) Basyş dizaýny, dizaýn şertlerini, dinamiki we süýşmek effektlerini göz öňünde tutýan we komponentiň dizaýn ömrüne laýyklygyny barlaýan öndürijilik synagy bilen tassyklanylýar.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar