page banner

FRP turba tehniki standart önümçilik kuwwaty

Halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO), Europeanewropa standartlary (EN), Iňlis standart instituty (BSI), Doýçe instituty für Normung (DIN), Amerikan synag we material jemgyýeti (ASTM) ýaly köp sanly halkara standart guramalary bilen ýakyndan işleýäris. Amerikan mehaniki inersenerler jemgyýeti (ASME), Amerikan suw işleri assosiasiýasy (AWWA) we Amerikan nebit instituty (API) birleşdirilen turbalaryň işleýşini yzygiderli ýokarlandyrmak we pudagyň öňdebaryjy tejribelerine we standartlaryna doly laýyk gelmegini üpjün etmek üçin.

Üznüksiz filament sargy tehnologiýasy, birleşdirilen turba pudagynda iň subut edilen zat.Turbalar üznüksiz süzgüçli aýlaw enjamynda öndürilýär.Bu enjam silindr şekilli emele getirýän şöhleler bilen goldanýan, yzygiderli ýaraly polat zolakdan ybarat mandelden durýar.Döredilen mandrel zerur galyňlygyň köp gatly gurluş diwaryny döretmäge öwrülende.

Üznüksiz sarma prosesi, diametri 4000 mm çenli turbalary öndürmäge mümkinçilik berýär.

Turbalar dikligine (ikitaraplaýyn) süzgüçli sargy prosesi arkaly öndürilýär, rezin bilen emdirilen aýna süýümini berkitmek, bellenilen nagyşda takyk polat mandrele ulanylýar.Çygly süýümleri gaýtalap ulanmak, zerur galyňlygyň köp gatlakly gurluş diwar gurluşyna getirýär.

Dikligine öwrüliş prosesi, diametri 1600 mm çenli turbalary öndürmäge mümkinçilik berýär.

Kompozit materiallaryň düzüm bölekleri Süýümi saýlamak, birleşdirilen materiallaryň häsiýetlerine ýygy-ýygydan gözegçilik edýär.Uglerod, aýna we Aramid gurluşykda ulanylýan süýümleriň üç görnüşidir.Kompozit köplenç güýçlendiriji süýüm bilen atlandyrylýar, mysal üçin uglerod süýümi güýçlendirilen polimer üçin CFRP.Süýüm görnüşleriniň arasynda tapawutlanýan iň möhüm häsiýetler berklik we dartyş süzgüçidir.

Süýümli berkidilen polimeriň görnüşleri (FRP)
1. Aýna süýümli berkidilen polimer (GFRP)
Aýna süýümleri esasan kremniniň çäge, hek daşy, fol turşusy we beýleki ownuk maddalary garyşdyrmak arkaly ýasalýar.Garyndy takmynan 1260 ° C-de ereýänçä gyzdyrylýar.
Soňra eredilen aýna platina tabakdaky inçe deşiklerden akmaga rugsat berilýär.Aýna ýüpler sowadylýar, ýygnalýar we ýaralanýar.Süýümler ugrukdyryjy güýji ýokarlandyrmak üçin çekilýär.Soňra süýümler kompozitlerde ulanmak üçin dürli görnüşlere dokalýar.

Alýumin hek borosilikat düzümine esaslanyp, aýna öndürilen süýümler ýokary elektrik izolýasiýa häsiýetleri, çyglylyga pes duýgurlygy we ýokary mehaniki aýratynlyklary sebäpli polimer matrisa kompozitleri üçin esasy güýçlendiriji hasaplanýar.

Aýna, umuman, oňat çydamly süýümdir, ýöne agramy ugleroddan ýa-da aramidden has köp.Aýna süýümleri belli bir görnüşdäki polatdan deň ýa-da has gowy aýratynlyklara eýe.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar